Breaking News

ข่าวกิจกรรม

การจ่ายเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙

ตามที่โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ได้รับบัญชีจัดสรรเงิน …

Read More »