Breaking News

รางวัลระดับประเทศ

 

 รางวัลระดับประเทศ
นางสาวปิยดา  เถาว์ทุมมา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับประเทศ
ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม