Breaking News

29-o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีพ.ศ.2566

เดือน  เรื่องร้องเรียนการร้องทุกข์  จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด  หมายเหตุ
การรับสินบน  การจัดซื้อจัดจ้าง ผลประโยชน์ทับซ้อน  อื่นๆ
มกราคม 2566  0 0 0 0 0 ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
กุมภาพันธ์ 2566  0 0 0 0 0 ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
มีนาคม 2566 0 0 0 0 0 ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
เมษายน 2566 0 0 0 0 0 ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
พฤษภาคม 2566 0 0 0 0 0 ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
มิถุนายน 2566 0 0 0 0 0 ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
กรกฏาคม 2566 0 0 0 0 0 ไม่มีเรื่องร้องเรียน