Breaking News

42-o42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565

วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2565

วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ผลการประเมิน ITA โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา