Breaking News

เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียน

ประกาศโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๑๒ )

เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ( …

Read More »

การจ่ายเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙

ตามที่โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ได้รับบัญชีจัดสรรเงิน …

Read More »

ประกาศโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยาเรื่อง การจ่ายเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙

Read More »

ประกาศโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๗ )

เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ( …

Read More »