<<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.29>>>>
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

หน้าหลัก >  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

           โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โดยได้จัดสัดส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (.1-.3)

 

 

ระดับชั้น

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

 

 

รวม

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

 ศาสนา

และวัฒนธรรม

สุขศึกษา

และพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

ภาษา

ต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

.1

13.65

13.65

13.65

13.65

9.05

9.05

9.05

13.65

4.54

100

.2

13.65

13.65

13.65

13.65

9.05

9.05

9.05

13.65

4.54

100

.3

13.65

13.65

13.65

13.65

9.05

9.05

9.05

13.65

4.54

100

รวม

40.95

40.95

40.95

40.95

27.15

27.15

27.15

40.95

13.62

 

 

จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนทั้งปี เท่ากับ   1,200    ชั่วโมง

          แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ   วิทย์-คณิต

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (.4-.6)

 

 

ระดับชั้น

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

 

 

รวม

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ศาสนา

และวัฒนธรรม

สุขศึกษา

และพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

ภาษา

ต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

.4

5.26

13.15

34.21

5.26

5.26

5.26

10.53

10.53

10.53

100

.5

5.26

13.15

34.21

5.26

5.26

5.26

10.53

10.53

10.53

100

.6

5.26

13.15

34.21

5.26

5.26

5.26

10.53

10.53

10.53

100

รวม

15.78

39.45

102.63

15.78

15.78

15.78

31.59

31.59

31.59

 

 

จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนทั้งปี  เท่ากับ   1,400   ชั่วโมง

          แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  วิทย์-คณิต     โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 57 หมู่ 9 ถนนไชยชุมพล ตำบลห้วยขะยุง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4543-1195 โทรสาร 0-4543-119528
Email : hkyw.school@gmail.com
ลิขสิทธิ์ © 2015-2016 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย : อุบลอีซี่เว็บ