<<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.29>>>>
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

หน้าหลัก >  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

     1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มลาดต่ำ ทางทิศเหนือติดกับ       ลำแม่น้ำมูล  มีแม่น้ำและลำห้วยขะยุงไหลผ่านทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก  ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม  มีประชากรประมาณ  3,209 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  ชุมชนบ้านท่าเมืองใหม่  วัดท่าเมืองใหม่  อาชีพหลักของชุมชน คือ  การเกษตรกรรม (ทำนา ทำสวน ประมงน้ำจืด)  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  ประเพณีบุญบั้งไฟ  การฟ้อนกลองตุ้ม (ฟ้อนเล็บอีสาน)

              2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ การเกษตรกรรม (ทำนา ทำสวน ประมงน้ำจืด)  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 10,000 – 20,000  บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  5  คน

     3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

     สภาพการคมนาคมตำบลห้วยขะยุงอยู่ห่างจากอำเภอวารินชำราบประมาณ  23  กิโลเมตร บนเส้นทางสายอุบล – ศรีษะเกษ มีการเดินทางโดยทางรถยนต์ รถไฟ ที่สะดวกและรวดเร็วมีลักษณะการปกครองในท้องถิ่น แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลห้วยขะยุงมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นเพียงพอในการให้บริการ มีการไฟฟ้าเข้าถึง 13  แห่ง มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  2 สาย บึงและหนอง 11  แห่ง บ่อน้ำตื้น  120  แห่ง บ่อน้ำลึก  340แห่ง บ่อโยก   3  แห่ง ประปาหมู่บ้าน   1  แห่ง ถังน้ำฝน   13   แห่ง

            โรงเรียนมีผู้เรียนมาจากหลายสภาพทางการเรียนและทางครอบครัว มีปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน  จึงทำให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทางด้านขวัญกำลังใจ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ รวมถึงงบประมาณที่โรงเรียนได้รับมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอในการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง

      โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 57 หมู่ 9 ถนนไชยชุมพล ตำบลห้วยขะยุง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4543-1195 โทรสาร 0-4543-119528
Email : hkyw.school@gmail.com
ลิขสิทธิ์ © 2015-2016 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย : อุบลอีซี่เว็บ