<<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.29>>>>
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

หน้าหลัก >  ข้อมูลงบประมาณ
 

 

 

ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร

งบประมาณ (รายรับ-รายจ่าย)

 

 

รายได้

บาท

รายจ่าย

บาท

เงินงบประมาณรายหัว

 

งบดำเนินการ

 

เงินนอกงบประมาณ

 

 

 

เงินบริจาค

 

 

 

เงินอาหารกลางวัน

 

 

 

รวม

 

รวม

 

 

-ข้อมูลเงินรายหัว

-ข้อมูลเงินอุดหนุน

-ข้อมูลเงินอาหารกลางวัน

-ข้อมูลงบดำเนินการที่ได้รับการจัดสรร

-ข้อมูลงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร

 

 

 

 

 

 

 

1. งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

         - ได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล    40,000  บาท
            - ได้รับเงินงบประมาณ  สำนักงานลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สพฐ.   10,000 บาท

 

2.  เงินบริจาค

 

รายนามบริจาคเงินเพื่อฟื้นฟูพัฒนาโรงเรียนที่ประสบวาตภัย

 

ลำดับที่

รายนาม

จำนวนเงิน

1

นายบุญธรรม  กล้าหาญ

1,000

2

นางกองเพชร  นวลศิริ

5,000

3

นางวิไล  ชำนาญพนา

1,000

4

นางวรณี  ประเสริฐ

1,000

5

นางอรุณี  วงศ์เศรษฐ

6,000

6

นางสาวฐิติรัตน์  ไตรวัฒนธงไชย

2,000

7

นางสาวผ่องใส  สายราช

2,000

8

นางชฎาพร  เขียวศรี

600

9

นายอุทัย  ชาชุมพร

500

10

นางทิพวรรณ  แสงสว่าง

1,000

11

นางสาวนราทร  ลัทธะโล

1,000

12

นายเหลื่อน  กลมเกลียว

1,000

13

นายทรงพล  สายลาด/ห้างหุ่นส่วนจำกัด อัครกิจ รุ่งเรือง พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง

10,000

14

นายกำพล  สายลาด

2,000

15

นายวิเชียร  ตั้งใจ

1,000

16

นางสาวกัญลักษณ์  สมพร

1,000

17

นางศิริกร  นวลศิริ

10,000

18

นายคุณากร  วิลาวัลย์

10,000

19

นายจรัส  ศรีคำ

500

20

นายภานุพงศ์ ใบหอม

500

21

นางบังอร  วังศรีแก้ว

1,000

22

ครอบครัวพ่อประดิษฐ์ - นางลำดวน แพงศรี

2,000

23

นางศิริประภา  มั่งมี

500

24

นายเจษฎา  โสวรรณะ

500

25

นางสาวอนงค์  สีใส

1500

26

ร้านมินิมาร์ทสิงห์ก้า

3,000

27

ผอ.สุรพล  แสนบุญ

2,000

28

นางสาววีราญา  บุญสาลี

1,000

 

 

 

 

รายนามบริจาคเงินเพื่อฟื้นฟูพัฒนาโรงเรียนที่ประสบวาตภัย

 

ลำดับที่

รายนามคณะศิษย์เก่ารุ่น 2 และเพื่อน

จำนวนเงิน

1

นายเสถียร  ชาชุมพร

       1,000

2

นายเกียรติประวัติ  ระติเดช

500

3

นายมนูญ  จังศิริมงคลชัย

       1,000

4

นางสุชาดา  บุญประเชิญ

       1,000

5

นางกฤษณา  ปัญญานุภาพ

       1,000

6

นายสมศักดิ์  สมอินทร์

10,000

7

นายทศพล  บุญลา

500

8

นางภิรมยา  แสงอินทร์

500

9

นายสมหมาย  ไชยพิมพ์

       1,000

10

นายไฉน  ยุพา

2000

11

นายพจน์  ยุภา

1000

12

นางบุญ  ชินสิทธิ์

1000

13

นางอุดม  แก้วจันดี

500

 

 

 

 

รายนามบริจาคเงินเพื่อฟื้นฟูพัฒนาโรงเรียนที่ประสบวาตภัย

 

ลำดับที่

รายนาม/คณะ

จำนวนเงิน

1

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

1,500

2

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

2,200

3

ชุมชนบ้านห้วยขะยุงใต้ หมู่ 1

3,360

4

ชุมชนบ้านห้วยขะยุงตก หมู่ 2

2,240

5

ชุมชนบ้านอุดมเกษตร  หมู่3

1,500

6

ชุมชนบ้านน้ำเที่ยง  หมู่ 4

3,320

7

ชุมชนบ้านห้วยขะยุงออก หมู่ 5

5,330

8

ชุมชนบ้านห้วยขะยุงเหนือ หมู่ 6

2,000

9

ชุมชนบ้านโนนยาง หมู่ 7

700

10

ชุมชนบ้านน้ำคำ หมู่ 8

3,000

11

ชุมชนบ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ 9

4,000

12

ชุมชนบ้านสนามชัย หมู่ 10

5,000

13

ชุมชนบ้านคำเจริญ หมู่ 11

5,000

14

ชุมชนบ้านไทรเจริญ  หมู่ 12

2,000

15

ชุมชนบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 13

2,000

16

ชุมชนบ้านหนองหัวงัง  หมู่ 5

1000

17

ชุมชนบ้านห่องขอน  หมู่ 6

2522

 

 

 

รายนามบริจาคเงินเพื่อฟื้นฟูพัฒนาโรงเรียนที่ประสบวาตภัย

ลำดับที่

รายนามเพื่อนร่วมรุ่นปี  2514  จำนวน 12,200 บาท

1

นางศศิตา  สุขสะเกษ

2

นางวงศ์เดือน  ป้องคำสอน

3

นางราตรี  สารีพวง

4

นายอดุลศักดิ์  ดวงดี

5

นายไวพจน์  สุดตา

6

นายทวี  สายพฤกษ์

7

นายครรชิต  อารีย์

8

นางราตรี  อารีย์

9

นางสาวปาจารีย์  ชื่นตา

10

นายบุญช่วย  ชาชุมพร

11

นางทองใบ  ศรีแก้ว

12

นางสุริยะ  โทแก้ว

13

นายยงยศ  สุดตา

14

นางจำเนียง  สุดตา

15

นางอารีวรรณ  รุ่งแสง

16

นางอรพิณ  กันหารินทร์ และครอบครัว

17

นายสมพร  แสวงวงษ์

18

นางหนูเพียร  เถาว์ทุมมา

19

นายชัยวัฒน์  จำปาจวบ

20

นายเสน่ห์  เกษาวงศ์

21

นางจรัสศรี  ผาวันดี

22

นายปรีชา  จำปาสา

23

เด็กหญิงวริญา  วงศ์คำเหลา

24

นายธานี  บุญโสภา

25

นางหนูสิน  ไพกะเพศ

26

นายโสภณ  บัวงาม

27

นายวิโรจน์  คำแสง

28

นางยุภาพร  พงษา

29

นางทิวาพร  รากแก้ว

30

นายพีระ  คำแสงดี

 

 

  

      โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 57 หมู่ 9 ถนนไชยชุมพล ตำบลห้วยขะยุง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4543-1195 โทรสาร 0-4543-119528
Email : hkyw.school@gmail.com
ลิขสิทธิ์ © 2015-2016 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย : อุบลอีซี่เว็บ