<<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.29>>>>
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

หน้าหลัก >  ข้อมูลงบประมาณ
 

 

ข้อมูลงบประมาณ

 

              งบประมาณ (รับ-จ่าย)

รายรับ

จำนวน/บาท

รายจ่าย

จำนวน/บาท

เงินงบประมาณ

41,000

งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง

1,655,575

เงินนอกงบประมาณ

2,304,107

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

709,532

เงินอื่นๆ (ระบุ)อบต.

20,000

งบอื่นๆ(ระบุ)

 

รวมรายรับ

2,365,107

รวมรายจ่าย

2,365,107

 

          งบดำเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ..........70..........ของรายรับ

          งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ.........30.........ของรายรับ

      โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 57 หมู่ 9 ถนนไชยชุมพล ตำบลห้วยขะยุง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4543-1195 โทรสาร 0-4543-119528
Email : hkyw.school@gmail.com
ลิขสิทธิ์ © 2015-2016 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย : อุบลอีซี่เว็บ