<<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.29>>>>
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

หน้าหลัก >  ข้อมูลนักเรียน
 

ข้อมูลนักเรียน 

          1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น   407  คน

          2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 407  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

จำนวนนักเรียนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3

27

46

73

24

มัธยมศึกษาปีที่ 2

3

38

44

82

27

มัธยมศึกษาปีที่ 3

3

59

36

95

32

รวม

9

124

126

250

28

มัธยมศึกษาปีที่ 4

2

19

41

60

30

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2

34

28

62

31

มัธยมศึกษาปีที่ 6

1

13

22

35

35

รวม

5

66

91

157

31

รวมทั้งหมด

14

190

217

407

29

         

          3)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)………293………คน คิดเป็นร้อยละ……90.71…….

          4)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย…300…คน คิดเป็นร้อยละ 92.88

          5)  จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม……-….............คน   คิดเป็นร้อยละ…-……

          6) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ……………-…...………คน   คิดเป็นร้อยละ…-…...

          7) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ……………….…-…………………..…คน   คิดเป็นร้อยละ….-…..

          8) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……-……คน   คิดเป็นร้อยละ….-....

          9) จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ……….…0………..คน   คิดเป็นร้อยละ…00.00…...

          10) สถิติการขาดเรียน                            …………5………...คน   คิดเป็นร้อยละ…1.55……

          11) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น               .............-.......... คน   คิดเป็นร้อยละ…-…...

          12) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร

               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน.......38..........คน  คิดเป็นร้อยละ…60.32…....

               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน.......26..........คน  คิดเป็นร้อยละ…92.85…....

          13) อัตราส่วนครู : นักเรียน                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       =        6  :  73

                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       =        6  :  82

                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       =        5  :  95

          อัตราส่วนครู : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเฉลี่ย         =        1  :  15

                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       =        4  :  60

                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       =        4  :  62

                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       =        2  :  35

อัตราส่วนครู : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย      =        1 :  26

อัตราส่วนครู : นักเรียนรวมเฉลี่ย                                =        1 :  12

          14) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ …………323……….คน  คิดเป็นร้อยละ …100………..

          15) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง.. …323…...คน 

คิดเป็นร้อยละ ……100……..…

          16) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ……310……คน 

คิดเป็นร้อยละ ……95.97…..…

          17) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา…323…. คน 

คิดเป็นร้อยละ …100………..

          18) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ ………264……….. คน  คิดเป็นร้อยละ 81.73………..

          19) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนด

ในหลักสูตรสถานศึกษา ………282……………..คน  คิดเป็นร้อยละ 87.30…………..

          20) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

ตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ……323………..คน  คิดเป็นร้อยละ 100

      โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 57 หมู่ 9 ถนนไชยชุมพล ตำบลห้วยขะยุง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4543-1195 โทรสาร 0-4543-119528
Email : hkyw.school@gmail.com
ลิขสิทธิ์ © 2015-2016 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย : อุบลอีซี่เว็บ