<<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.29>>>>
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

หน้าหลัก >  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
 

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  ที่ตั้งเลขที่  57  หมู่  9  ถนนไชยชุมพล  ตำบลห้วยขะยุง   อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  สหวิทยาเขต  5  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  29 โทรศัพท์ 0-4543-1195  โทรสาร 0-4543-1195 e-mail  :  hkyw.school@gmail.comwebsite : http://www.hkyw.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เนื้อที่  60 ไร่ 1งาน  51  ตารางวา เขตพื้นที่บริการ  4  ตำบล  ได้แก่ ตำบลห้วยขะยุง ตำบลท่าลาด ตำบลโนนกาเล็น ตำบลบอน

   

     1.      อัตลักษณ์ของโรงเรียน
 

“กิจกรรมดี  มีน้ำใจ  ใส่ใจสุขภาพ”
ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่น
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 

  2.      คำขวัญของโรงเรียน
 

                   “ศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม”
 

  3.      เอกลักษณ์ 
 

“ความร่มรื่น”
 
 

  4.      ที่ตั้ง
 

ตั้งอยู่เลขที่  57 หมู่ 9 บ้านท่าเมืองใหม่ ตำบลห้วยขะยุง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์  34310
โทรศัพท์  045-431195
e-mail  :hauykhayungwitthaya @gmail.com
 
 

 5.      วิสัยทัศน์
 

“โรงเรียนดีมีหลักธรรมาภิบาล สานสัมพันธ์ชุมชนร่วมพัฒนา  จัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล  เยาวชนรักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   พร้อมคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 

6.            พันธกิจ

1)      ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางปฏิรูปสู่มาตรฐานการศึกษา
2)      ประสานชุมชน หน่วยงานและองค์กรเพื่อเสริมสร้างการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3)      ทุกกลุ่มสาระฯจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมประชาธิปไตยและแนวโรงเรียนวิถีพุทธ
4)      ส่งเสริมสนับสนุน อบรมและจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
5)      ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6)      ส่งเสริมสนับสนุนจัดการเรียนรู้พัฒนากระบวนการคิด  และเทคโนโลยี
7)      ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 

7.      เป้าหมายของโรงเรียน
 

1)  ผู้เรียนทุกคน ได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและดูแลช่วยเหลือตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
2)  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3)  ครูมีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          4) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง  โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
 
 

8.      คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 

๑.      รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
๒.      ซื่อสัตย์สุจริต
๓.       มีวินัย
๔.      ใฝ่เรียนรู้
๕.      อยู่อย่างพอเพียง
๖.      มุ่งมั่นในการทำงาน
๗.      รักความเป็นไทย
๘.      มีจิตสาธารณะ
 

9. กลยุทธ์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
 

๑.      กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
๒.      กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
๓.      กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
๔.      กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
๕.      กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน
 

 

      โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 57 หมู่ 9 ถนนไชยชุมพล ตำบลห้วยขะยุง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4543-1195 โทรสาร 0-4543-119528
Email : hkyw.school@gmail.com
ลิขสิทธิ์ © 2015-2016 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย : อุบลอีซี่เว็บ