<<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.29>>>>
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

หน้าหลัก > ข้อมูลการดำเนินงาน
 กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ

วิธีดำเนินการ(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

(จำนวน/ร้อยละ)

1

โครงการสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

รายงานผลโครงการ/

เกียรติบัตร/

ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ

1.ประชุมวางแผนงาน

2.เสนอโครงการ

3.แต่งตั้งคณะกรรมการ

4.ดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้

   4.1 ด้านการบริหารจัดการศึกษา

        คณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษากำหนดวิธีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    สู่การปฏิบัติ

   4.2 ด้านบริหารงานวิชาการ

        คณะครูวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการบูรณาการโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรม วัดและประเมินผลและวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขหรือพัฒนาสู่ความยั่งยืน

       จัดกิจกรรมเสริมต่างๆ เช่น เข้าค่ายคุณธรรม ค่ายมัคคุเทศก์น้อย ค่ายอ่านคิดวิเคราะห์  ค่ายวิทยาศาสตร์  จัดแข่งขันตอบปัญหา ประกวดป้ายนิเทศ ประกวดโครงงาน

   4.3 ด้านบริหารทั่วไป

       มีโครงการปรับภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศ ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จัดแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบแก่นักเรียนทุกชั้นโดยมีครูที่ปรึกษาดูแลให้คำแนะนำ สร้างความตระหนักให้รักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

   4.4 ด้านสัมพันธ์ชุมชน

        กิจกรรมต่างๆ คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อน จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นวิทยากรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น สอนอาชีพในท้องถิ่น พระสงฆ์มาอบรมเทศนาในวันสำคัญทางศาสนา ตำรวจมาอบรมด้านวินัยการจราจร ยาเสพติด

โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

 

 

 

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ

วิธีดำเนินการ(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

(จำนวน/ร้อยละ)

2

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

 

 

 

รายงานผลโครงการ

เกียรติบัตร/

โล่รางวัล

ภาพถ่าย

 

1.ศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการด้านสุขภาพของนักเรียน

2.ศึกษาและวิเคราะห์ ความสอดคล้องของมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ของสมศ.กับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

3.วิเคราะห์นโยบายของศธ.และสพฐ. ที่ให้โรงเรียนปฏิบัติในด้านของการดูแลสุขภาพฯ

4.นำผลการวิเคราะห์เสนอต่อที่ประชุมของโรงเรียน เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาของแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน

5.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานโดยให้บูรณาการกับงานประจำที่ปฏิบัติอยู่ และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ดำเนินและปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีครูคอยแนะนำที่ถูกต้อง

6.ผู้รับผิดชอบหลัก จัดทำแผนงาน/กิจกรรมที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ และ.ประสานงานกับโรงพยาบาลวารินชำราบและหน่วยงานอื่นๆ  ได้เข้ามาให้ความรู้ แนะนำแนวทางการพัฒนา รวมทั้งร่วมกันนิเทศติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนา ปรับปรุงต่อไป

7.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ และชุมชนในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรอย่างต่อเนื่อง

นักเรียนและครู

ร้อยละ 80

มีสุขกายและสุขภาพจิตที่ดี

โล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดับเพชร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ

วิธีดำเนินการ(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

(จำนวน/ร้อยละ)

3

โครงการ

เข้าค่ายคุณธรรม

รายงานผลโครงการ

เกียรติบัตร

ภาพถ่าย

 

1.  ขั้นตอนการเตรียมการ

1.1 เสนอโครงการ

1.2 แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบ

1.3 ติดต่อวิทยากร

1.4 ลงทะเบียนนักเรียน

1.5 ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการเดินทาง

3.ขั้นตอนการดําเนินการ

2.1 นักเรียนและครูเข้ารับการปฐมนิเทศ

2.2 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามหลักสูตรเช่น

จัดกลุ่ม สวดมนต์ นั่งสมาธิ  ทำวัตร เป็นต้น

3. ขันตอนการติดตามประเมินผล

      -แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน

     -แบบสอบถามนักเรียน

นักเรียนร้อยละ 80

มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน

นับถือ

4

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

ตราสัญลักษณ์

เกียรติบัตร

ภาพกิจกรรมต่างๆ

1.โรงเรียนขอรับการประเมินโรงเรียนในฝันกับ สพฐู.

2.โรงเรียนแจ้งความพร้อมขอรับการประเมินมายัง สพม.29

3.โรงเรียนเตรียมข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพทุกด้านเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการประเมินเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3

4.โรงเรียนรับการประเมินจากคณะกรรมการส่วนกลางผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน

5.โรงเรียนรับแจ้งการสรุปผลการประเมิน “ผ่าน”

6.โรงเรียนจัดโครงการต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยจัดห้องเรียนคุณภาพ

 

 


     โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 57 หมู่ 9 ถนนไชยชุมพล ตำบลห้วยขะยุง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4543-1195 โทรสาร 0-4543-119528
Email : hkyw.school@gmail.com
ลิขสิทธิ์ © 2015-2016 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย : อุบลอีซี่เว็บ