<<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.29>>>>
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

หน้าหลัก > ข้อมูลการดำเนินงาน
 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครู

- นางกองเพชร  นวลศิริ

- นางสาววีราญา  บุญสาลี

- นางสุนันทา   สุภาพ

- นายนรินทร์   พลศักดิ์

- นางสมปอง    ไชยนา

- นางสาวฐิติรัชช์  ไตรวัฒนธงไชย

- นางสาวดวงแก้ว  ศรีพลาย

- นางอนุรีย์  ฤทธิแผลง

 

-  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

-  ครูดีเด่น

-  ครูดีเด่น

-  ครูดีเด่น

-  ครูดีเด่น

-  ครูดีเด่น

-  บุคลากรดีเด่น

-  บุคลากรดีเด่น

 

- จังหวัดอุบลราชธานี

-  สพม. เขต  29

-  สพม. เขต  29

-  สพม. เขต  29

-  สพม. เขต  29

-  สพม. เขต  29

-  สพม. เขต  29

-  สพม. เขต  29

นักเรียน

- นางสาวณัฐฐาพร  รอบรู้

  นางสาวดวงณภา  คุฒนา

  นางสาวบัว  สมคะเน

  นางสาวพรพิมล  ศรีทอง

  นางสาวเพชรมณี  กาลพันธา

- นางสาวสโรชา  พะยามาตร

นางสาวพิมพ์  เถาว์ทุมมา

นางสาวสุธาทิพย์  พานิช

- นายจักรพันธ์    ภูมิภักดิ์

  นางสาวบุญธิดา    นามมาลี

  นางสาวอรวรรณ    วัยวุฒิโธ

- นางสาวผกาวรรณ  ทองแก้ว

  นางสาวพิกุล  ปัดถาพิมพ์

 

-  เหรียญทอง  โครงงานคุณธรรม  ม.ปลาย

 

 

 

 

-  เหรียญทอง  ทำอาหารคาวจานเดียวและขนมหวานม.ต้น

 

-  เหรียญทอง  ยุวบรรณารักษ์   ม.ปลาย

 

 

-  เหรียญทอง  ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย

 

-  สพฐ.  ระดับภาค

 

 

 

 

-  สพฐ.  ระดับภาค

 

 

-  สพฐ.  ระดับภาค

 

-  สพฐ.  ระดับภาค

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นักเรียน

- เด็กหญิงกนกวรรณ    บุญเฉลียว

  เด็กหญิงกัลยานี    แก้วพวง

  เด็กหญิงกัลยารักษ์    ตูมไทย

  เด็กหญิงจิราภรณ์    ศรีคำ

  เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สายราช

  เด็กหญิงชรินญา    อารีย์

  เด็กหญิงชุติมา    ดวงศรี

  เด็กหญิงณัฐริกา    ศรีสวัสดิ์

  เด็กหญิงทิพวรรณ    ศรีจันดี

  เด็กหญิงธัญสุดา    ศรีทอง

  เด็กหญิงนงคราญ    คำเมือง

  เด็กหญิงบุษยรัตน์    สีดา

  เด็กหญิงปาริชาติ    เสียงใส

  เด็กหญิงปิยะดา    วงศ์แก้ว

  เด็กหญิงพรนภา    มาลาสาย

  เด็กหญิงพันทิวา    คำแสงดี

  เด็กหญิงภัชราภรณ์    มูลอาษา

  เด็กหญิงรชนิศ    พรสนิท

  เด็กหญิงราตรี    กาทอง

  เด็กหญิงวิกานดา    มัคที

  เด็กหญิงศิริญากรณ์    ทำคำทอง

  เด็กหญิงสาวิตรี    แก้วมั่น

  เด็กหญิงสุภาดา    พรมศรี

  เด็กหญิงสุภาวดี    แก้วมณี

  เด็กหญิงเกษราภรณ์    แก้วเนตร

 

 

-  เหรียญทอง  ขับขานประสานเสียง ม.ต้น

 

 

-  สพฐ.  ระดับเขต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- นายอติชาต  สายพันธ์

- เด็กหญิงกัลยา  บุญโสภา

- นางสาวชยาภรณ์  พิมพ์สุทธิ์

- เด็กชายอภินันท์  ดวงสนิท

  เด็กหญิงอินทิรา  หัตทะวงศ์

- นายอรรถชัย  ไพรินทร์

  นายมัฆวาน  พวงทอง

- นางสาวกนกวรรณ กะติยวงศ์

- นายเอกลักษณ์  โพธิกุล

 

- เด็กหญิงวาสนา  วิลัย

 

- เด็กหญิงชรินดา    ฮ่วนอำพร

  เด็กหญิงดวงฤทัย  เกริ่นสระน้อย

  เด็กชายวิทยา    ทิพรักษา

- นางสาวจิตรา    คำแสงดี

  นางสาววาสนา    เสียงเพราะ

  นายวิทยา     ดวงศรี

- นายวชิรวิทย์  ศิริกุล

  นายวิวิธชัย    ศิริกุล

- เด็กชายโสภณ    ตั้งใจ

  เด็กชายธนาดล    ชาชุมพร

- เด็กชายณัฐกานต์  เลาะบุญ

  เด็กหญิงอ้อมตะวัน    แสงใส

- นายทินวัฒน์     ปุณประวัติ

   นางสาวปภาวดี  ธรรมวัติ

- เด็กหญิงนรินญาพร  เพชรรินทร์

   เด็กหญิงจิราภรณ์

           โภคะสุนทรางกูล

  เด็กหญิงวริศรา    ดีโลนงาม

  เด็กหญิงนิตยา    โสภาพิมพ์

  เด็กชายธนกร    ด่านอุดม

-  รองชนะเลิศอันดับ  1  Spelling  Bee ม.ปลาย

-  รองชนะเลิศอันดับ  2  พูดภาษาญี่ปุ่นม.ต้น

-  รองชนะเลิศอันดับ  2  พูดภาษาญี่ปุ่นม.ปลาย

-  รองชนะเลิศอันดับ  2  สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ม.ต้น

-  รองชนะเลิศอันดับ  2  สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

-  รองชนะเลิศอันดับ  1  อ่านในใจ  ม.ปลาย

-  รองชนะเลิศอันดับ  2  เขียนเรียงความและ

    คัดลายมือ  ม.ปลาย

-  รองชนะเลิศอันดับ  2  ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.ต้น

-  รองชนะเลิศอันดับ  1  โครงงานคณิตศาสตร์

 ม.ต้น

 

-  รองชนะเลิศอันดับ  2  โครงงานคณิตศาสตร์ 

     ม.ปลาย

 

-  รองชนะเลิศอันดับ  1  การตัดต่อภาพยนตร์ 

     ม.  ปลาย

-  รองชนะเลิศอันดับ  1  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  ม.ต้น

-  รองชนะเลิศอันดับ  1  มารยาทไทย  ม.ต้น

 

-  รองชนะเลิศอันดับ  2  มารยาทไทย  ม.ปลาย

 

-  รองชนะเลิศอันดับ  2  โครงงานคุณธรรม  ม.ต้น

 

-  สพฐ.  ระดับเขต

-  สพฐ.  ระดับเขต

-  สพฐ.  ระดับเขต

-  สพฐ.  ระดับเขต

 

-  สพฐ.  ระดับเขต

 

-  สพฐ.  ระดับเขต

-  สพฐ.  ระดับเขต

 

-  สพฐ.  ระดับเขต

 

-  สพฐ.  ระดับเขต

 

 

-  สพฐ.  ระดับเขต

 

 

-  สพฐ.  ระดับเขต

 

-  สพฐ.  ระดับเขต

 

-  สพฐ.  ระดับเขต

 

-  สพฐ.  ระดับเขต

 

-  สพฐ.  ระดับเขต

 

 

 


     โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 57 หมู่ 9 ถนนไชยชุมพล ตำบลห้วยขะยุง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4543-1195 โทรสาร 0-4543-119528
Email : hkyw.school@gmail.com
ลิขสิทธิ์ © 2015-2016 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย : อุบลอีซี่เว็บ