<<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.29>>>>
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

หน้าหลัก > ข้อมูลการดำเนินงาน
 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          1) ห้องสมุดมีขนาด  180  ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด    6,433    เล่ม

                   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ  general library  2005

                   จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  210  คนต่อวัน  

คิดเป็นร้อยละ   65.01 ของนักเรียนทั้งหมด

2) ห้องปฏิบัติการ

                   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์         จำนวน ……4………ห้อง

                   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         จำนวน ……2……..ห้อง

                   ห้องปฏิบัติการทางภาษา            จำนวน ……2………ห้อง

ห้องคณิตศาสตร์                     จำนวน.......2.......ห้อง 

ห้องภาษาไทย                       จำนวน.......2.......ห้อง   

ห้องสังคมศึกษา                     จำนวน.......3.......ห้อง 

ห้องศิลปะ                           จำนวน.......1.......ห้อง 

ห้องการงานอาชีพ(งานประดิษฐ์)   จำนวน.......1.......ห้อง 

ห้องคหกรรมศาสตร์                 จำนวน.......1.......ห้อง 

ห้องเกษตรกรรม                     จำนวน.......1.......ห้อง 

ห้องแนะแนว                        จำนวน.......1.......ห้อง 

ห้องพยาบาล                                  จำนวน.......1.......ห้อง 

ห้องพัสดุ                             จำนวน.......1.......ห้อง 

ห้องวิชาการ                         จำนวน.......1.......ห้อง 

ห้องธุรการ                           จำนวน.......1.......ห้อง   

ห้องผู้บริหาร                        จำนวน.......1.......ห้อง 

ห้องผู้ช่วยผู้บริหาร                  จำนวน.......1.......ห้อง 

ห้องโสตทัศนศึกษา                  จำนวน.......1.......ห้อง 

ห้องกิจการนักเรียน                 จำนวน.......1.......ห้อง 

                   พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/ นันทนาการ  ได้แก่      

สนามฟุตบอล                        จำนวน.......1.......สนาม  

สนามบาสเกตบอล                  จำนวน.......2.......สนาม  

สนามกีฬาอเนกประสงค์            จำนวน.......2.......สนาม 

3)  คอมพิวเตอร์ จำนวน  79  เครื่อง

                   ประเภทการเชื่อมต่อ  ( ü ) ADSL (ü ) LeasadLine (  ) Sattlelite (  ) อื่นๆ

                   ความเร็วอินเทอร์เน็ต  (  ) 2 Mbps  (  ) 4 Mbps ( ü )  6 Mbps (  ) อื่นๆ

                   ใช้เพื่อการเรียนการสอน            จำนวน  67  เครื่อง

                   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจำนวน  67  เครื่อง

                     ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  12  เครื่อง

                   จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา 2557  เฉลี่ย  180  คน/วัน คิดเป็นร้อยละ 55.73 ของนักเรียนทั้งหมด

                  

          4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้ จำนวนครั้ง/ปี

1

หอสมุดเฉลิมราชย์

24,778

2

ห้องอินเทอร์เน็ต

1,200

3

ห้องโสตทัศนศึกษา

200

4

หอประชุม

100

5

ห้องศูนย์การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ตลอดปีการศึกษา

6

ลานบัณฑิต,ลานพุทธธรรม

ตลอดปีการศึกษา

7

ลานกีฬาอเนกประสงค์

ตลอดปีการศึกษา

8

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ตลอดปีการศึกษา

              5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน       

ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้ จำนวนครั้ง/ปี

1

วัดท่าเมืองใหม่

5

2

วัดธรรมิการาม

5

3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง

2

4

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

2

5

สถานีตำรวจภูธรห้วยขะยุง

2

6

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3

7

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5

8

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

1

9

โรงพยาบาลวารินชำราบ

5

10

โรงแรมสุนีย์แกรนด์&คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

4

11

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

3

12

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

3

13

ชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ

4

14

ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง  จ.ร้อยเอ็ด 

1

15

อุทยานดอกไม้เพลาเพลิน  จ.บุรีรัมย์

1

16

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง  จ.บุรีรัมย์

1

17

สนามฟุตบอลไอโมบาย สเตเดียม  จ.บุรีรัมย์

1

18

แม่น้ำมูล , แม่น้ำห้วยขะยุง

20

19

สถานประกอบการเครื่องสังฆภัณฑ์

2

         

 

          6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน

 ในปีการศึกษา 2556

              6.1) ร.ต.ต.โอวาท  พันธิทักษ์   ให้ความรู้เรื่องเยาวชนต้านยาเสพติด

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน   ..........6..........   ครั้ง/ปี

              6.2) นางสมสวย  คำอู         ให้ความรู้เรื่อง สุขภาพ

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน   .........4...........   ครั้ง/ปี

                6.3) นายถาวร  ผาวันดี       ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน   .........2...........   ครั้ง/ปี

              6.4) พระมหาภมรประสิทธิ์ฐิติสัมปัณโณ   ให้ความรู้เรื่อง ธรรมประเพณี

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน   .........2...........   ครั้ง/ปี

 


     โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 57 หมู่ 9 ถนนไชยชุมพล ตำบลห้วยขะยุง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4543-1195 โทรสาร 0-4543-119528
Email : hkyw.school@gmail.com
ลิขสิทธิ์ © 2015-2016 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย : อุบลอีซี่เว็บ