Breaking News

ข่าวกิจกรรม

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน จากสพม.อบอจ. 16 มีนาคม 2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยารับการ …

Read More »

มอบเกียรตินักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีพ.ศ.2566 ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566

Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร สำห …

Read More »

มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

              & …

Read More »