Breaking News

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มทักษะอาชีพเชิงลึก และส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.09 น. โรงเรียนห้วยขะยุงวิ …

Read More »

กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายอุทัย จันทะเวช ผู้อ …

Read More »

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 …

Read More »