Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ “บุคลากรดีเด่น” โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

“พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล̶ …

Read More »

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 1)

โรงเรียนจึงประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนและกำหนด …

Read More »

เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แบบ On-Site) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรื่อง  การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา …

Read More »

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙ ) (ฉบับที่ ๑๓ )

ประกาศโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา เรื่อง การจัดการเรียน …

Read More »